U-Mithrie - Isibhengezo Sezindaba Zegeyimu
🏠 Ikhaya | | |
Landela

I-SOF1 Color8 Ifomu v3.0

Ufuna Ifomu le-SOF2 Color8? Finyelela Ifomu le-SOF2 Color8 Lapha
  • Kufanele ukhawulele igama lakho libe yizinhlamvu eziyi-15.
  • Umbala ubalwa njengohlamvu olu-1.
  • Yenza izingxenye ezifika kweziyisi-8 egameni lakho bese ucindezela okuthi hambisa.
  • Sebenzisa ithebula le-ASCII elingezansi ukuze usize ukwenza izinhlamvu ezikhethekile.
  • KHUMBULA ukuphetha ngombala wombhalo wakho wengxoxo.

okuyingxenye 1 isibonelo: XYZ (yegama lomndeni)
okuyingxenye 2 isibonelo: YourNameHere (igama lakho)
okuyingxenye 3 shiya kungenalutho uma ungazidingi ezinye izinkambu
okuyingxenye 4
okuyingxenye 5
okuyingxenye 6
okuyingxenye 7
okuyingxenye 8


Igama LakhoLapha
¥ðµrñåmêHêrê


Ithebula le-ASCII lereferensi:
033=!
035=#
036=$
037=%
038=&
039='
040=(
041=)
042=*
043=+
044=,
045=-
046=.
047=/
= 048 0
= 049 1
= 050 2
= 051 3
= 052 4
= 053 5
= 054 6
= 055 7
= 056 8
= 057 9
058=:
059=;
060=
061==
062=>
063=?
064=@
065=A
066=B
067 = C
068=D
069=E
070=F
071=G
072=H
073=ngi
074=J
075=K
076=L
077=M
078=N
079=O
080=P
081=Q
082=R
083=S
084=T
085=U
086=V
087=W
088=X
089=Y
090=Z
091=[
092=\\
093=]
094=^
095=_
096=`
097=a
098=b
099=c
100=d
101=e
102=f
103=g
104=h
105=i
106=j
107=k
108=l
109=m
110=n
111=o
112=p
113=q
114=r
115=imizuzwana
116=t
117=u
118=v
119=w
120=x
121=y
122=z
123={
124=|
125=}
126=~
127=
128=€
129=
130=
131=ƒ
132="
133=...
134=†
135=‡
136 = ˆ
137=‰
138=Š
139=‹
140=Œ
141=
142=Ž
143=
144=
145='
146='
147=“
148=”
149=•
150=–
151=—
152=˜
153=™
154=š
155=›
156=œ
157=
158=ž
159=Ÿ
161=¡
162=¢
163=£
164=¤
165=¥
166=¦
167=§
168=¨
169=©
170=ª
171=«
172=¬
173=
174=®
175=¯
176=°
177=±
178=²
179=³
180=´
181=µ
182=¶
183=·
184=¸
185=¹
186=º
187=»
188=¼
189=½
190=¾
191=¿
192=u
193=A
194=Â
195=Ã
196=Ä
197=Å
198=Æ
199=Ç
200=È
201=É
202=Ê
203=i
204=i
205=Í
206=i
207=i
208=Ð
209=Ñ
210=Ò
211=Ó
212=Ô
213=E
214=O
215=×
216=Ø
217=Ù
218=u
219=i
220=U
221=i
222=Þ
223=is
224=ku
225=a
226=â
227=a
228=i
229=e
230=i
231=ç
232=e
233=e
234=i
235=ë
236=ì
237=i
238=î
239=i
240=ð
241=ñ
242=ò
243=ó
244=ô
245=õ
246=ö
247=u
248=u
249=u
250=u
251=û
252=ü
253=i
254=þ
255=u
 

Nasi isithombe-skrini sokukukhombisa ukuthi babukeka kanjani emdlalweni:

Ukuboniswa kwamafonti omdlalo we-Sosha Lenhlanhla kusetshenziswa umbhalo we-Color8